A QUIVOGNE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Quivogne Magyarország), mint adatkezelő az üzleti tevékenysége során vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [Általános Adatvédelmi Rendelet – angol nyelvű rövidítéssel GDPR]), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A Quivogne Magyarország elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a személyes adatok megőrzését, védelmét.

A Quivogne Magyarország a birtokába került az ügyfelei személyére, adataira, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt a személyes adatok védelméről szóló rendeleteknek, törvényeknek megfelelően kezeli.

A Quivogne Magyarország a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően biztosítja, hogy:

–   a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;

–   a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

–   a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;

–   a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A Quivogne Magyarország minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;

–   a személyes adatokat csak olyan formában legyenek tárolva, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

–   megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés megnevezése

A Quivogne Magyarország honlapjainak látogatása során kezelt adatok

Kezdőlap

A kezelt adatok köre

A regisztráció során megadott (név, e-mail cím, telefonszám), és a szöveges mezőbe beírt adatok

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés megnevezése

A Quivogne Magyarország honlapjainak látogatása során kezelt adatok

A Quivogne Magyarország honlapjainak Kapcsolati oldal üzemeltetetése során kezelt adatok

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja

Adatkezelés megnevezése

A Quivogne Magyarország honlapjainak Kapcsolati oldal üzemeltetetése során kezelt adatok

Az adatkezelés célja

A Quivogne Magyarország eljárásainak támogatása, ügyfél megkeresések megválaszolása

Az adatkezelés ideje

Adatkezelés megnevezése

A Quivogne Magyarország honlapjainak Kapcsolati oldal üzemeltetetése során kezelt adatok

Az adatkezelés ideje:

Jogszabályban előírt megőrzési idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év

Érintettek köre (kiknek az adatait kezeljük)

Adatkezelés megnevezése

A Quivogne Magyarország honlapjainak Kapcsolati oldal üzemeltetetése során kezelt adatok

Az adatkezelés érintettjei:

A Quivogne Magyarország honlapjait látogató természetes személyek

 

A Quivogne Magyarország tudomására jutott személyes adatokat, tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően magas fokú fizikai és szervezési-logikai védelemmel kezeli. A Quivogne Magyarország az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy az igénybe vett szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. A Quivogne Magyarország megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

 

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet A Quivogne Magyarország-tól arról, hogy:

–   mely személyes adatait,

–   milyen jogalapon,

–   milyen célból,

–   milyen forrásból,

–   mennyi ideig kezeli,

–   kezeli-e még a személyes adatait,

–   kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti A Quivogne Magyarország által tárolt személyes adatainak másolatát.

A Quivogne Magyarország az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg A Quivogne Magyarország -hoz, akkor A Quivogne Magyarország válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy A Quivogne Magyarország módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg A Quivogne Magyarország -hoz, akkor a Quivogne Magyarország válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A Quivogne Magyarország a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez (az elfeledtetéshez) való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Quivogne Magyarország-tól a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet a Quivogne Magyarország abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi a Quivogne Magyarország-ot. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor a Quivogne Magyarország a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Quivogne Magyarország-hoz, akkor a Quivogne Magyarország válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Quivogne Magyarország-tól az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén aQuivogne Magyarország csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

–   úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy

–   úgy gondolja, hogy adatait a Quivogne Magyarország jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,

–   igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de a Quivogne Magyarországnak már nincs szüksége ezekre az adatokra.

A Quivogne Magyarország a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Quivogne Magyarország-hoz, akkor a Quivogne Magyarország válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén Quivogne Magyarország visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Quivogne Magyarország a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli, és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg Quivogne Magyarország-hoz, akkor Quivogne Magyarország válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat:

Quivogne Magyarország Kft.,
Ungargasse 32/Top 1
1030 Vienna – Austria
E-mail: zsolt.gazsi@quivogne.at
Tel.: (+36 30) 558 4918

Az érintett ‒ amennyiben ezt szükségesnek tartja ‒ panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: (+36 1) 391 1400; Fax: (+36 1) 391 1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az általános tájékoztatótól eltérő részletes Információk

Quivogne Magyarország honlapjaival kapcsolatos adatkezelés részletei:

A weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Quivogne Magyarország.

Amikor Ön Quivogne Magyarország internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

A weboldalon lévő legtöbb információ megtekintéséhez nem szükséges regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása, van azonban olyan funkció, mely igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím) szükség lehet.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát a weboldalon keresztül eljuttatja Quivogne Magyarország-hoz, a beküldés során hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Quivogne Magyarország – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Quivogne Magyarország honlapjain keresztül Quivogne Magyarország tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

Quivogne Magyarország az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

Quivogne Magyarország honlapjainak cookie (süti) kezelés részletei

A Quivogne Magyarország a weboldalain ún. cookie-kat (sütiket) használ, amelynek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlapjai látogatóinak.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú Cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

STATISZTIKAI cookie-k

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Kapcsolat a Quivogne Magyarország kft-vel

Ha kapcsolatba lép velünk a weboldalon vagy e-mailen található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, az adatok tárolására a kérelem feldolgozása és nyomon követési kérdések esetén kerül sor. Nem osztjuk meg ezeket az információkat beleegyezés nélkül.

Facebook

Weboldalunk a Facebook, a 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Egyesült Államok, a közösségi média plugineket használja. Minden Facebook plugin felismerhető a Facebook logóval, a “Like” gombbal vagy a “Megosztás” gombbal. Az összes Facebook-bővítmény áttekintése a következő linken található: https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=en_US

Amikor meglátogatja weboldalunkat (vagy a Facebook gombjára kattint), létrehozunk egy kapcsolatot a böngésző és a Facebook szerverei között, amely tájékoztatja a Facebook-t, hogy a webhelyét az Ön IP-címével meglátogatta. Ha be van jelentkezve a Facebookba, használhatja a “Tetszik” gombot, hogy összekapcsolja weboldalunk megfelelő oldalának tartalmát a Facebook profiljával. Lehetővé teszi a Facebook számára, hogy az Ön Facebook-fiókjával társítsa a látogatást weboldalunkra. A Facebook nem tájékoztat minket a továbbított adatok tartalmáról vagy az adatforgalomról. További információ: https://hu-hu.facebook.com/policy.php

Ha tagja a Facebooknak, de nem szeretné, hogy a Facebook weboldalán keresztül adatokat kapjon, és társítsa a tagsági információhoz, akkor jelentkezzen ki a Facebookból, mielőtt meglátogatja honlapunkat.

Twitter

Weboldalunk a Twitter social media plugineket használja (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). A Twitter és a “Re-Tweet” funkció használatával a weboldalunkon felkeresett oldalak a Twitter fiókjához kapcsolódnak, és megosztottak más felhasználókkal. Ezeket az adatokat továbbítják a Twitterre. A Twitter nem tájékoztat a továbbított adatok tartalmáról vagy az adathasználatról. További információért lásd a Twitter adatvédelmi szabályzatát: https://twitter.com/en/privacy.

Megváltoztathatja a Twitter adatvédelmi beállításait a Twitter fiókjának fiókbeállításaiban: https://twitter.com/login?lang=hu

YouTube

Webhelyünk a közösségi média-bővítményeket használja a Google által működtetett YouTube webhelyről (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Ha az egyik oldalon YouTube bővítményre kattint (amely a beágyazott videó ablak), vagy felrép a YouTubera, a szerver információkat küld a tevékenységről a YouTube/Google-nak.

Ha YouTube-fiókjába bejelentkezik, engedélyezi a YouTube/Google számára YouTube-szolgáltatásaink vagy YouTube-videók használatát weboldalunkon a YouTube-fiókoddal. Ha nem akarja ezt megtenni, akkor ki kell jelentkezni a YouTube-fiókból mielőtt felkeresed a weboldalt.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért nézze meg a YouTube/Google adatvédelmi irányelveit a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

V Kontakte (VK)

Honlapunk a “VK” gombra való kattintással kapcsolatba lép a VK, V kapcsolatok (V Kapcsolatok LLC bejegyzett Prem. 1-N, bld. 12-14 Irod A, Khersonskaya st., St. Petersburg, Oroszország, 191024). A VK felhívása átadhatja a VK-nál látogatott honlapunk oldalát. A VK nem tájékoztat minket a továbbított adatok tartalmáról vagy az adatok felhasználásáról. Az információ megtalálható a VK honlapján: https://vk.com

Hozzáférés adatok a webszerver LOG fájlaiban

Web hosting szolgáltatónk tárolja a LOG fájlok minden oldalnézetét. A következő adatok rögzítésre kerülnek: Az elérni kívánt oldal neve, fájl, dátum és idő, az átvitt adatok mennyisége, a visszakeresési állapotüzenet, a böngésző típusa és verziója, az operációs rendszer és a látogató IP címe a honlapunkra.

Ezeket a fájlokat csak működés vagy biztonság céljából használják, és nyilvánosan nem elérhetők. A web hosting szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy visszamenőleg ellenőrizze a LOG fájlokat, ha az illegális használat gyanúja fennáll.